logo Český telekomunikační úřad

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Případné doúčtování rozdílu mezi standardní a věrnostní cenou je třeba posuzovat jako smluvní pokutu - vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu mezi UPC a jeho zákazníkem. Pro posouzení právní povahy ujednání není rozhodný užitý právní pojem, ale obsah ujednání, z něhož je zřejmé, k čemu směrovala vůle stran.

Operátor se domáhal uhrazení částky v celkové výši 303 Kč s příslušenstvím za položku "Rozdíl standard / věrnostní cena Digital" a "Rozdíl standard/věrnostní cena Internet".

V řízení následně UPC argumentovalo, že rozdíl mezi standardní a věrnostní cenou není pokutou, ale cenou za službu elektronických komunikací, přičemž nárok na věrnostní cenu klientovi vznikne až při splnění podmínek (čerpání služby po celé věrnostní období).

V praxi tak často docházelo k paradoxu, že čím déle klient u operátora setrval a tyto služby se zvýhodněnou cenou čerpal, tím vyšší doplatek mu UPC následně účtovalo při ukončení smlouvy před uplynutím věrnostního období.

V ceníku k věrnostní slevě operátor uvedl:

Z ujednání je nepochybné, že případné doúčtování rozdílu mezi standardní a věrnostní cenou má zajišťovací (resp. utvrzovací) povahu, tj. má zákazníka pod hrozbou ztráty sjednané výhody a v podobě peněžité sankce (doúčtování rozdílu cen) motivovat k řádnému plnění smluvních povinností, zejména řádně a včas hradit sjednanou cenu, jakož i dodržet sjednanou dobu trvání smlouvy, kdy poskytnutí věrnostní slevy je vázáno na řádné užívání služeb po dobu 12 měsíců.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2013, sp. zn. 32 Cdo 3092/2011, není pro posouzení právní povahy ujednání rozhodný užitý právní pojem, nýbrž obsah ujednání, z něhož je zřejmé, k čemu směřovala vůle stran.

Z dokazování je zřejmé, že vůle účastníků řízení směřovala k tomu, že pokud bude zákazník řádně hradit sjednanou cenu po dobu 12 měsíců, nebude sankcionován smluvní pokutou rovnající se rozdílu mezi standardní a věrnostní cenou, resp. zákazník získá "předčasně výhodu" věrnostní ceny.

Jestliže by však účastník své povinnosti porušil (např. od smlouvy odstoupil před uplynutím 12 měsíců), byl by operátor oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty rovnající se rozdílu mezi tzv. standardní a věrnostní cenou.

Příslušnost ČTÚ k rozhodování o smluvní pokutě vyplývá i z usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008-7: "o smluvní pokutě za porušení či nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy rozhoduje ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti samotné."

Na daný případ je dále možné aplikovat nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013, který v rámci spotřebitelských smluv zásadně nepřipouští ujednání zakládající smluvní pokutu mimo vlastní tělo smlouvy, tedy dokument, který zákazník podepisuje. Je-li toto ujednání součástí všeobecných obchodních podmínek, pak je v případě spotřebitelských smluv neplatné.

Vzhledem k tomu, že operátor skryl ujednání o smluvní pokutě do všeobecných podmínek, zpronevěřil se zásadě poctivého obchodního styku a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu.

Spotřebitel jako slabší smluvní strana nemá možnost ovlivnit, která ujednání budou ve smlouvě a která budou obsažena ve všeobecných obchodních podmínkách nebo ceníku.

V posuzovaném případě smlouva (listina s podpisem zákazníka) neobsahuje ujednání o slevě, a všechny podmínky zásadní pro poskytování slevy jsou upraveny ve všeobecných podmínkách a v ceníku služeb UPC.

ČTÚ proto uzavřel, že předmětná smluvní pokuta byla sjednána v rozporu s citovaným nálezem Ústavního soudu a z tohoto důvodu UPC nárok nepřiznal.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. prosince 2018 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
okenní těsnicí fólie pro interiér a exteriér vhodná pro jakékoliv ostění.
Cestovní kancelář Nomád nabízí zájezdy, Japonsko, Asie poznání, expedice, atd.
Ověřený Antivirus & Antispyware. 30-Denní zkušební verze stahuj teď!