logo Český telekomunikační úřad

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Veřejnost se často obrací na ČTÚ se stížnostmi na smlouvy uzavíranými na dálku - nejčastěji prostřednictvím telefonu, kdy stěžovatelé poukazují na to, že smlouva se lišila od obsahu smlouvy dohodnuté po telefonu.

ČTÚ řeší stížnosti na uzavírání smluv zejména prostřednictvím telefonického hovoru. Stěžovatelé v těchto případech uvádějí, že smlouvu vůbec neuzavřeli, případně s jiným obsahem. Stěžují si na to, že jim byl aktivován jiný tarif, přestože jej v rámci telefonického hovoru výslovně odmítli.

ČTÚ v konkrétních případech prošetřuje, zda nemohlo tímto jednáním dojít k porušení zákona o ochraně spotřebitele. V této souvislosti ČTÚ zaznamenal také stížnosti na to, že operátorem nebylo akceptováno odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku podané v zákonné lhůtě.

Uzavírání smluv distančním způsobem

Plnění povinností poskytovatelů při uzavírání smluv distančním způsobem byla v roce 2017 předmětem kontroly ze strany ČTÚ. Kontrolou byly u některých poskytovatelů zjištěny nedostatky jak v případě uzavírání smluv na dálku (typicky prostřednictvím telefonu), tak v případě změn smluv prováděných na dálku, kdy zdaleka ne u všech poskytovatelů dostali spotřebitelé informace ve smyslu zákona o elektronických komunikacích.

Kontrolou zjištěné nedostatky byly v některých případech odstraněny a v případech, kdy by předchozím jednáním poskytovatele byl na svých právech zkrácen spotřebitel, bylo spotřebiteli umožněno dodatečné odstoupení od smlouvy. U jednoho poskytovatele pak ČTÚ zahájí správní řízení pro přestupek.

Jak vyplývá z rozsudku Městského soudu v Praze (sp. zn. 10A 27/2015-45), u právnických osob je odpovědnost za přestupek svým charakterem objektivní. Pokud tedy za operátora vystupují osoby, které jednají jako jeho zástupce, jeho jménem uzavírají smlouvy, je bezvýznamné, jestli jsou jeho zaměstnanci nebo ne. Jejich jednání lze přičítat právnické osobě, za kterou jednají.

Autoprolongace smluv

Za III. čtvrtletí roku 2017 na ČTÚ směřovalo celkem 1098 dotazů, což je o 55 dotazů více než ve II. čtvrtletí. ČTÚ zaznamenal (zejména před účinností novely zákona o elektronických komunikací) množství stížností na obtíže při ukončení smlouvy výpovědí ze strany účastníků, především pak u smluv, u nichž byla sjednána možnost automatického prodloužení závazku.

Poměrně časté jsou i stížnosti na autoprolongaci, kdy stěžovatelé často ve vyúčtování informaci o prodloužení smlouvy a o možnostech jejího ukončení nepostřehnou. Novelou zákona o elektronických komunikacích účinnou od 2. 9. 2017 by alespoň ve vztahu ke spotřebitelům mělo dojít ke zpřehlednění situace, když poskytovatelé mají povinnost spotřebitele nejen vyrozumět o prodloužení smlouvy, ale rovněž od něj vyžadovat prokazatelný souhlas s automatickým prodloužením závazku.

V několika případech stěžovatelé tvrdili, že nebyli o automatickém prodloužení smlouvy informováni. Při prověřování se ale většinou ukázalo, že informace o prolongaci smlouvy, včetně možnosti ukončení smlouvy, ve vyúčtování byla obsažena.

Zda poskytovatelé plní tuto svou zákonnou povinnost, zda ji plní řádně a jakým způsobem aktivní souhlas s prodloužením smlouvy požadují, ČTÚ prověří v rámci své dozorové činnosti.

Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 2. 9. 2017 také sjednotila výpovědní dobu, která nesmí přesáhnout 30 dnů. Spolu s výše popsaným aktivním zajišťováním souhlasu s prodloužením smlouvy, by jednotně stanovená výpovědní lhůta, alespoň ve vztahu ke spotřebitelům, mohla přispět k větší přehlednosti procesu ukončování, resp. prodlužování smluv.

Spotřebitelé by se tak měli do budoucna vyhnout případům, kdy jim byla v průběhu již běžící výpovědní doby automaticky prodloužena smlouva a v případě, že trvali na ukončení smlouvy, byla jim vystavena úhrada za předčasné ukončení smlouvy, která obzvláště v počátcích nově běžícího závazku může být velmi vysoká.

Jednostranná změna smlouvy

Další časté stížnosti souvisejí s jednostrannou změnou smlouvy - jednalo se především o změnu smluvních podmínek v souvislosti s evropskou regulací roamingu a změnami, ke kterým operátoři přistoupili v návaznosti na nová pravidla pro roaming.

ČTÚ zaznamenal i stížnosti na jednostrannou změnu smluvních podmínek ze strany společnosti Vodafone, kdy došlo ke změně pravidel čerpání dat po vyčerpání datového objemu a rovněž ke zrušení některých tarifů.

Poskytovatelé mohou při dodržení všech zákonných podmínek k jednostranné smlouvě přistoupit. Je však třeba účastníka o změně informovat a v případě změny podstatných náležitostí smlouvy taxativně vymezených zákonem, je zapotřebí jej také informovat o možnosti ukončit smlouvu.

Přenesení telefonního čísla

Pokud se jedná o problematiku přenesení telefonního čísla, ČTÚ eviduje ve III. čtvrtletí 2017 celkem 15 stížností (což je téměř shodný počet stížností jako ve II. čtvrtletí roku 2017). Nejčastějšími důvody stížností byly problémy s funkčností poskytnutého identifikátoru (tzv. ČVOP), nepředání identifikátoru ze strany poskytovatele apod.

S účinností od 1. 2. 2018 dojde v těch případech, kdy bude chtít účastník přenést své telefonní číslo, ke skončení smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dá účastník najevo vůli ukončit smlouvu a přenést své telefonní číslo k jinému poskytovateli.

Z důvodu takto zásadní změny v procesu přenositelnosti telefonních čísel, se ČTÚ zaměří v počátku roku 2018 i na kontrolu plnění zákonem nově stanovených podmínek ukončení smluv při požadavku účastníka na přenos telefonního čísla.

Výpověď smlouvy

Poměrně časté jsou i stížnosti na to, že poskytovatelé neakceptují výpověď smlouvy, případně po účastnících požadují úhradu při předčasném ukončení smlouvy i v případech, kdy je smlouva ukončována z důvodu jednostranné změny smluvních podmínek.

Reklamace

Velmi časté jsou stížnosti, jejichž předmětem byl nesouhlas s vyřízením reklamace ze strany poskytovatele. V takových případech, je-li zachována lhůta pro podání návrhu, ČTÚ poskytne stěžovateli právní radu o dalším možném postupu - typicky o právu podat k ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, případně k vedení sporného řízení s poskytovatelem podle zákona o elektronických komunikacích, včetně popsání základních náležitostí takovýchto návrhů, případně odkázání na vzory zveřejněné na webu ČTÚ.

Roaming

Další stížnosti se objevují v souvislosti s evropskou regulací roamingu, kdy stěžovatelé poukazovali na to, že někteří operátoři v reakci na evropskou úpravu změnili své smluvní podmínky a o změně je neinformovali, případně, že ne u všech služeb poskytují roaming (typické pro datové služby).

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 5. ledna 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Čeká Vás operace? Víte co urychlí hojení?
Životnost 70 000 hod., 5 let záruka. Snižte spotřebu energie až o 68%!
Účetním firmám umožňuje vést mzdy neomezenému počtu zaměstnanců a firem.